Prawo farmaceutyczne

Opłata od reklamy suplementów diety i napojów słodzonych

Opłata od reklamy suplementów diety

Jak wynika z projektu ustawy, dodatkowej opłacie ma podlegać reklama suplementów diety. Obowiązek wnoszenia opłat na rachunek właściwego urzędu skarbowego, w wysokości 10% będzie ciążył na podmiotach uczestniczących w świadczeniu usług reklamy suplementów diety. Opłata będzie naliczana od podstawy opodatkowania VAT wynikającej z tej usługi. Warto zwrócić uwagę, że projekt zawiera własną definicję podmiotu uczestniczącego w świadczeniu usług reklamy suplementów diety. Zgodnie z nią, jest to podmiot, który: 1) nabywa audycje i materiały do audycji reklamy suplementu diety lub ich opracowanie; 2) produkuje lub koprodukuje audycje i materiały do audycji reklamy suplementu diety lub ich opracowanie, jeżeli są one przeznaczone na potrzeby tego podmiotu lub innego podmiotu świadczącego audiowizualne usługi medialne lub radiowe usługi medialne, lub podmiotu zajmującego się zakupem czasu antenowego. Zgodnie z założeniami autorów projektu, w terminie do 20. dnia miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym powstał obowiązek wystawienia faktury, podmiot na którym ciąży obowiązek uiszczenia opłaty powinien sporządzić i przekazać do właściwego urzędu skarbowego zbiorczą informację w tym zakresie. Sama opłata powinna być natomiast wniesiona w terminie do ostatniego dnia miesiąca, w którym powstał obowiązek złożenia zbiorczej informacji.

Opłata od napojów słodzonych

Projekt przewiduje także wprowadzenie dodatkowej opłaty od napojów słodzonych. Mają jej podlegać produkcja, import lub wewnątrzwspólnotowe nabycie napojów z dodatkiem substancji słodzących lub aktywnych. Substancjami słodzącymi, o których mowa wyżej, są monosacharydy, disacharydy, oligosacharydy, środki spożywcze zawierające te substancje oraz substancje słodzące, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (rozporządzenie jest dostępnym pod tym linkiem). Warto zwrócić uwagę, że lista substancji słodzących, o których mowa w przywołanym wyżej rozporządzeniu obejmuje m.in. sorbitole, ksylitol oraz aspartam, które w ostatnich latach stały się dosyć częstym zamiennikiem popularnej sacharozy. Substancjami aktywnymi, o których mowa w projekcie są natomiast kofeina, tauryna oraz guarana. Opłacie mają podlegać napoje oferowane konsumentom w postaci gotowej do spożycia, w których składzie znajduje się co najmniej jedna z substancji słodzących lub aktywnych, z wyłączeniem substancji występujących w nich naturalnie. Warto zwrócić uwagę, że przepisy przewidują też wyłączenia. Opłacie nie będą podlegać m.in. napoje objęte podatkiem akcyzowym oraz napoje spełniające kryteria żywności specjalnego przeznaczenia medycznego, o której mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2016/128 z dnia 25 września 2015 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 w odniesieniu do szczegółowych wymogów dotyczących składu żywności specjalnego przeznaczenia medycznego oraz informacji na jej temat. Zgodnie z projektem ustawy, opłaty mają wynosić:
  • 0,70 zł w przypadku dodatku jednej substancji o właściwościach słodzących albo 0,80 zł w przypadku dodatku więcej niż jednej substancji o właściwościach słodzących,
  • 0,20 zł przypadku dodatku co najmniej jednej substancji o właściwościach aktywnych
– w przeliczeniu na każdy litr napoju. Projekt zakłada, że opłaty powinny być wnoszone do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu wyprodukowania lub dokonania wewnątrzwspólnotowego nabycia napoju, a w przypadku importu, w terminie płatności należności celnych. W tym samym terminie powinny być składane informacje o opłacie odpowiednio właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego albo naczelnikowi urzędu celno-skarbowego. Zgodnie z projektem, ustawa ma wejść w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r. Warto pamiętać, że jest to pierwsza wersja nowych przepisów, która została właśnie przekazana do konsultacji publicznych. Niemniej jednak, warto już dzisiaj przeanalizować ich zakres oraz wpływ na prowadzoną działalność.

Udostępnij: