Ulga B+R

Warto przygotować się do skorzystania z ulgi B+R

Czym jest działalność badawczo-rozwojowa?
Pojęcie działalności badawczo-rozwojowej na potrzeby ulgi B+R odwołuje się do przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, która definiuje pojęcie badań podstawowych, badań aplikacyjnych oraz – najczęściej spotykanych – prac rozwojowych. Prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń. Przywołana wyżej definicja może wydawać się dosyć enigmatyczna, ale w praktyce organy podatkowe potwierdzają, że działalnością badawczo-rozwojową są m.in. działania mające na celu opracowanie:
 • nowych produktów leczniczych oraz rozwój już istniejących,
 • odpowiedników produktów leczniczych już dostępnych na rynku,
 • nowego oprogramowania (w tym budowa na zamówienie) lub rozwój już istniejącego (np. prac nad nowymi funkcjonalnościami),
 • ulepszeń składów produktów spożywczych,
 • usprawnień procesu procesu produkcyjnego,
 • prototypów maszyn (w tym maszyn na zamówienie konkretnych klientów).
Jak widać, pojęcie działalności badawczo-rozwojowej jest rozumiane dosyć szeroko. W rezultacie, firmy pracujące nad rozwojem swoich produktów lub procesów wewnętrznych mają duże szanse na skorzystanie z ulgi B+R, a więc odliczenie poniesionych kosztów kwalifikowanych i zmniejszenie kwoty podatku do zapłaty.
Ile można odliczyć?
Od początku 2018 r. podatnicy korzystający z ulgi B+R, poza zaliczeniem wydatków do kosztów uzyskania przychodów na ogólnych zasadach, mają możliwość dodatkowego odliczenia, co do zasady, 100% kwot kosztów kwalifikowanych. Przekłada się to na oszczędności do 19% wydatków poniesionych na działalność badawczo-rozwojową. Mówiąc inaczej, z każdych 100 złotych wydanych na działalność badawczo-rozwojową można efektywnie odzyskać do 19 złotych poprzez zmniejszenie kwoty podatku do zapłaty. W przypadku podmiotów posiadających status centrum badawczo-rozwojowego, możliwe jest odliczenie nawet 150% kwot kosztów kwalifikowanych.
Koszty kwalifikowane
Przepisy regulujące zasady korzystania z ulgi B+R zawierają katalog kategorii tzw. kosztów kwalifikowanych, czyli wydatków podlegających dodatkowemu odliczeniu od podstawy opodatkowania. Obejmuje on przede wszystkim koszty pracownicze, czyli wynagrodzenia i składki finansowane przez pracodawcę, dotyczące osób realizujących prace badawczo-rozwojowe. W praktyce jest to jeden z głównych wydatków związanych z prowadzeniem prac B+R. Ponadto, w ramach ulgi można odliczyć m.in. koszty nabycia surowców i materiałów związanych bezpośrednio z działalnością badawczo-rozwojową, czy też wydatki na nabycie usług od jednostek naukowych, z którymi współpracuje podatnik.
Jak skorzystać z ulgi B+R?
Podatnicy, którzy chcą skorzystać z ulgi na badania i rozwój powinni przede wszystkim:
 • przeanalizować prowadzoną działalność pod kątem realizowanych prac badawczo-rozwojowych,
 • zidentyfikować koszty kwalifikowane oraz wyodrębnić je w dokumentacji księgowej,
 • przygotować niezbędną dokumentację prowadzonych prac badawczo-rozwojowych,
 • w przypadku wątpliwości np. co do zakresu prac stanowiących działalność badawczo-rozwojową, wystąpić o wydanie interpretacji indywidualnej,
 • przygotować podsumowanie/raport dla celów dowodowych oraz na wypadek weryfikacji prawidłowości odliczenia przez organy podatkowe,
 • wykazać koszty kwalifikowane, w podziale na ich kategorie, w załączniku do rocznego zeznania podatkowego oraz odliczyć je od podstawy opodatkowania.