Upadłość konsumencka

Skutki upadłości konsumenckiej

Osoby, które myślą nad ogłoszeniem upadłości konsumenckiej na pewno zastanawiają się jakie skutki ma ogłoszenie takiej upadłości. Jakie są konsekwencje upadłości względem osoby upadłego, jego majątku i zadłużenia. Poniżej najważniejsze skutki jakie niesie za sobą ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Uwolnienie się od długów… i od majątku.

Ogłoszenia upadłości konsumenckiej pozwala na uwolnienie się od długów, jednak przy jednoczesnej utracie zgromadzonego dotąd majątku. Głównym skutkiem ogłoszenia upadłości jest więc utrata posiadanego majątku – zostanie on spieniężony, a z uzyskanych środków zostanie pokryte zadłużenie.

Co ważne, skutkiem, z którego zazwyczaj upadli nie zdają sobie sprawy jest to, iż z dniem ogłoszenia upadłości majątek upadłego staje się masą upadłości, która służy zaspokojeniu wierzycieli. Zarząd masą upadłości sprawuje syndyk. Oznacza to, że z dniem ogłoszenia upadłości upadły traci prawo zarządu oraz możliwość korzystania z mienia wchodzącego do masy upadłości i rozporządzania nim, a jego czynności prawne dotyczące mienia wchodzącego do masy upadłości są nieważne.

Masa upadłościowa.

Upadły ma obowiązek wskazać i wydać syndykowi cały swój majątek, a także wydać dokumenty dotyczące jego działalności, majątku oraz rozliczeń, takie jak księgi rachunkowe i inne ewidencje prowadzone dla celów podatkowych.

W skład masy upadłości wchodzi cały majątek należący do upadłego w dniu ogłoszenia upadłości oraz nabyty przez upadłego w toku postępowania upadłościowego. Oczywiście są pewnie wyjątki i tak do masy upadłości nie wchodzi m. in. mienie, które jest wyłączone spod egzekucji wg przepisów Kodeksu postępowania cywilnego oraz wynagrodzenie za pracę w kwocie niepodlegającej zajęciu.

Co ważne w skład masy upadłości wchodzi także majątek objęty wspólnością ustawową majątkową małżeńską. Oznacza to, że nawet jeśli upadłość ogłosi tylko jeden z małżonków to majątek wspólny (np. nieruchomość) również wejdzie do masy upadłości, a środki z jego sprzedaży będą przeznaczone na spłatę długów upadłego małżonka.

Wykonanie umów zawartych przez upadłego

Kolejnym skutkiem ogłoszenia upadłości jest to, iż wszelkie postanowienia umów, których stroną jest upadły, zastrzegające na wypadek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub ogłoszenia upadłości zmianę lub rozwiązanie stosunku prawnego, są nieważne. Także postanowienia umów uniemożliwiające lub utrudniające osiągnięcie celu postępowania upadłościowego są bezskuteczne w stosunku do masy upadłości, oznacza to, że dana czynność nie wywołuje skutków prawnych tylko względem określonych osób. Czynność prawna jest ważna ale wywołuje ograniczone podmiotowo skutki prawne.

Warto również zaznaczyć, iż z dniem ogłoszenia upadłości z zobowiązania pieniężne upadłego, których termin płatności jeszcze nie nastąpił, stają się wymagalne. Tyczy się to również zobowiązań niepieniężnych – stają się wymagalne mimo, iż termin ich wykonania jeszcze nie nastąpił. Oznacza to, że nawet jeśli termin spłaty zobowiązania jeszcze nie nastąpił, to z dniem ogłoszenia upadłości staje się ono natychmiastowo wymagalne i będzie podlegało zaspokojeniu z masy upadłości.

Kolejnym skutkiem ogłoszenia upadłości jest brak możliwości prowadzenia postępowania egzekucyjnego skierowanego do majątku wchodzącego w skład masy upadłości. Jeśli przed ogłoszeniem upadłości były przeciwko dłużnikowi prowadzone postępowania egzekucyjne, to zostają one zawieszone z mocy prawa, a następnie po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości zostają umorzone. Nie ma również możliwości wszczęcia egzekucji w trakcie trwania postępowania upadłościowego – każde postępowanie zostanie przez komornika umorzone, po uzyskaniu informacji o ogłoszeniu upadłości przez dłużnika. To samo tyczy się również postępowań sądowych dotyczących masy upadłości – one również ulegają zawieszeniu po wydaniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości.

Uwolnienie od długów

Na koniec, co najistotniejsze, a z czego również osoby zastanawiające się nad ogłoszeniem upadłości nie zawsze sobie zdają sprawę – skutkiem ogłoszenia upadłości nie jest umorzenie długów. Dopiero po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego – spieniężeniu majątku dłużnika i zaspokojeniu z niego wierzycieli Sąd podejmuje decyzje co dalej – ustala plan spłaty pozostałego zadłużenia i postanawia, że pozostała po jego wykonaniu kwota podlega umorzeniu lub umarza całość zadłużenia bez ustalenia planu spłaty. Sąd może również uznać, iż sytuacja upadłego tak dobrze rokuje na przyszłość, że będzie on w stanie spłacić całość zadłużenia – wtedy sąd ustala plan spłaty obejmujący całość pozostałego zadłużenia. Szczegółowo o planie spłaty i możliwości umorzenia zadłużenia  przeczytasz w kolejnym artykule.

Składając wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej,  warto znać wszystkie skutki jakie niesie za sobą jej ogłoszenie.  Jeśli masz wątpliwości czy jest to rozwiązanie dla Ciebie skonsultuj to ze specjalistą, który rzetelnie doradzi, czy upadłość konsumencka faktycznie jest najlepszym rozwiązaniem.

Udostępnij: