Prawo pracy

Przeciwdziałanie mobbingowi, czyli jak ograniczyć ryzyko wystąpienia i skutki mobbingu w firmie?

Pojęcie mobbingu od kilku lat jest obecne zarówno w przepisach Kodeksu Pracy, jak również w świadomości pracowników. W sytuacji konfliktu pomiędzy pracodawcą a pracownikiem niejednokrotnie pada argument niewłaściwego traktowania tego ostatniego. Najczęstszymi zarzutami są nadmierna i nieuzasadniona krytyka oraz poniżanie i obrażanie pracownika.  Zarzut stosowania wobec pracowników mobbingu nie tylko generuje ryzyko wypłaty pracownikowi odszkodowania, ale wpływa na postrzeganie firmy na zewnątrz, co może wiązać się z trudnościami w zrekrutowaniu nowych pracowników, a także z odejściem niektórych klientów, którzy nie będą chcieli współpracować z firmą mobbingującą swoich pracowników. Jak przeciwdziałać mobbingowi w firmie?

Przeciwdziałanie mobbingowi w firmie

Właśnie z powyższych powodów, każdy pracodawca powinien podejść systemowo do ograniczenia ryzyka wystąpienia oraz minimalizacji ewentualnych skutków mobbingu w swojej firmie. Należy przy tym zastosować odpowiednią proporcję zastosowanych środków do skali firmy. Zupełnie inne rozwiązania są potrzebne w mikro firmach zatrudniających kilku pracowników, a zupełnie inne w przedsiębiorstwach zatrudniających kilkadziesiąt lub kilkaset osób. W przypadku mikrofirm wprowadzanie sformalizowanych regulaminów jest po pierwsze niepotrzebne, a po drugie nieefektywne. Dobra atmosfera w pracy i szczerość w relacjach pracodawca-pracownik powinny być wystarczające dla ograniczenia mobbingu.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w firmach zatrudniających od kilkudziesięciu pracowników. Niejednokrotnie zdarza się, że właściciele firmy lub zarząd dowiadują się o wystąpieniu mobbingu dopiero z pozwu sądowego i są szczerze zaskoczeni, że mogło do tego dojść w ich firmie. Aby uniknąć takich niespodzianek należy wprowadzić odpowiedni program przeciwdziałania mobbingowi.

Sformalizowana polityka przeciwdziałania mobbingowi w firmie

Pierwszym krokiem będzie prowadzenie sformalizowanej polityki przeciwdziałania mobbingowi. Taki dokument będzie z jednej strony komunikatem dla pracowników, że firma nie toleruje stosowania mobbingu, a także innych form dyskryminacji, z drugiej zaś pozwoli – w przypadku roszczeń pracowników – wykazać, że pracodawca aktywnie przeciwdziałał mobbingowi, co z kolei będzie miało wpływ na wynik procesu.

Polityka przeciwdziałania mobbingowi powinna przede wszystkim określać zasady postępowania w sytuacji, gdy pracownik czuje się ofiarą mobbingu – wskazywać osoby kontaktowe, które będą odpowiedzialne za kontakt z pracownikiem, a także za wyjaśnienie sprawy i wyciągnięcie odpowiednich wniosków. Ważnym jest, aby polityka nie miała charakteru fasadowego. Nawet najlepsza regulacja wewnętrzna nie uchroni firmy przed ryzykiem, jeśli żaden z pracowników nie będzie wierzył w jej skuteczność.

Odpowiedni program szkoleń

Kolejnym krokiem jest odpowiedni program szkoleń. Ponieważ w przypadku mobbingu zawsze występuje silniejszy, który mobbuje (zazwyczaj kierownik lub dyrektor), oraz słabszy, który jest mobbingowany (tu najczęściej pracownik, lub menadżer średniego szczebla) to ważnym jest, aby szkolenia przeprowadzić osobno dla tych pracowników, dla których bardziej prawdopodobnym jest występowanie w roli mobbingujących, oraz osobnego dla tych którzy mogą być mobbingowani. Przeprowadzenie szkolenia, oprócz zwiększenia świadomości pracowników będzie stanowić ważny argument w przypadku ewentualnych roszczeń pracowników. Albowiem jeśli w firmie zostały wdrożone polityki przeciwdziałania mobbingowi, a pracownicy zostali właściwie przeszkoleni, to ryzyko wypłaty odszkodowania przez pracodawcę, albo jego kwota znacząco spada.

Przeciwdziałanie mobbingowi w firmie przy pomocy adwokata

Opracowanie dobrej strategii przeciwdziałania mobbingowi będzie wymagało zarówno umiejętności właściwego mapowania procesów jak również doświadczenia w zakresie przeciwdziałania mobbingowi. Tylko wtedy opracowane strategie będą skuteczne i efektywne. Właśnie z tego powodu przy ich tworzeniu warto skorzystać z pomocy ekspertów – adwokatów lub radców prawnych.

Zobacz również

Udostępnij: