Prawo finansowe

Jak odzyskać pieniądze z polisolokaty?

Polisolokaty to nic innego jak połączenie ubezpieczenia na życie i dożycie oraz ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego (UFK).  Polisolokaty stanowią swojego rodzaju ewenement w wachlarzu produktów inwestycyjnych Jest to bowiem połączenie ubezpieczenia na życie oraz produktu inwestycyjnego. Cechuje je mniejszy stopień bezpieczeństwa niż klasyczne lokaty bankowe, niemniej jednak, pozwalają one wypracować zainwestowanemu kapitałowi większy zysk. Natomiast nie ułatwia oceny tego produktu fakt, że z uwagi na status ubezpieczenia, wypracowany zysk nie podlega opodatkowaniu. Wartość tego produktu znajduje swoje odbicie w tym jak wielu ludzi straciło zainwestowane środki z tego powodu, że pod fasadą ubezpieczenia oferowano wyjątkowo ryzykowne produkty finansowe. Jak odzyskać pieniądze z polisolokaty?

Polisolokata – inwestowanie składek

Ubezpieczający, który zdecydował się na polisolokatę dowiadywał się, że inwestowane przez niego środki w postaci kolejnych składek będą inwestowane albo w obligacje oparte o indeks wskazanego banku albo w wyemitowane przez niego certyfikaty. Mechanizm zakładał, że wypracowany po jakimś czasie zysk, odpowiednio pomniejszony o opłayt, miał trafiać do ubezpieczającego.

Jednak wypracowane zyski nie wystarczały na pokrycie różnych przewidzianych umową opłat, prowizji lub innych należności w efekcie czego w najlepszym razie konsument
nie tracił na polisolokacie.

Najlepszym przykładem jest przedstawiony we wcześniejszym fragmencie mechanizm naliczania opłaty likwidacyjnej od wcześniejszego wycofania środków z polisolokaty. W takiej sytuacji w zależności od produktu opłaty wynosiły nawet i do 100% środków, które zostały zainwestowane.

Jak odzyskać pieniądze z polisolokaty?

Na szczęście istnieją skuteczne metody odzyskania środków utraconych lub zagrożonych utraceniem w związku z inwestycją w polisolokatę. Można tego dokonać poprzez złożenie reklamacji zawartej umowy albo podważenie postanowień umowy w drodze postępowania sądowego.

Jeżeli uda się podważyć część umowy polisolokaty można starać się o jej całkowite unieważnienie czego efektem będzie możliwość odzyskania wszystkich składek, które zostały wpłacone w ramach polisolokaty.

W przypadku gdy żadna z powyższych metod nie pozwoli na odzyskanie środków pozostaje uzyskanie rekompensaty w postaci odszkodowania. Dotyczy to zarówno
tych ubezpieczających, których polisolokata już upadła jak i tych, których umowa wciąż obowiązuje. Uzyskanie odszkodowania jest to możliwe przez 10 lat od momentu
gdy ubezpieczyciel potracił daną kwotę na rzecz jakiejś prowizji lub opłaty.

Reklamacja

Najprostszym i najbardziej dostępnym rozwiązaniem dla tych konsumentów, którzy chcą odzyskać środki zainwestowane w polisolokaty jest reklamacja umowy polisolokaty. To pierwszy krok jaki należy wykonać w celu odzyskania środków.

Jeżeli chodzi o formę nie będzie się ona różniła od reklamacji składanych w zakresie innych usług lub zakupionych towarów. Wystarczy zawrzeć w treści pisma swoje imię i nazwisko,
nr PESEL, adres, produkt, który danym pismem reklamujemy oraz zawszeć uzasadnienie tj. powód reklamacji.

W przypadku reklamacji polisolokat poza samym wypunktowaniem niedozwolonych postanowień umownych czy też chociażby wprowadzenia konsumenta w błąd przez bank lub ubezpieczyciela co do istoty i ryzyka inwestycji warto podbudować reklamację przytoczeniem coraz obfitszego orzecznictwa sądów w tym zakresie.

Chociaż niewątpliwe warto jest zacząć proces odzyskiwania środków od złożenia ubezpieczycielowi reklamacji umowy polisolokaty, należy się przygotować na negatywne jej rozpatrzenie.
W następnym kroku istnieje jeszcze możliwość zwrócenia się do Rzecznika Finansowego. Wydanie przez niego tak zwanego istotnego poglądu w sprawie polisolokaty może na etapie postępowania sądowego zwiększyć szanse klienta na odzyskanie zainwestowanych środków.

Podważenie postanowień umowy

Niezależnie od tego czy klient złożył reklamację, co niewątpliwe warto zrobić, zdecydowanie skuteczniejszym środkiem odzyskania zainwestowanych w polisolokatę pieniędzy jest podważenie części zapisów na drodze sądowej. Jest to o tyle ważne, że skuteczne podważenie części postanowień umowy umożliwia w przyszłości unieważnienie całej umowy.

Przez długi czas osoby poszkodowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe dochodziły przed sądami jedynie zwrotu samych opłat likwidacyjnych co było możliwe dzięki podważeniu legalności części z postanowień umowy polisy z UFK. Jednak wraz z popularyzacją dochodzenia roszczeń przez poszkodowanych klientów na drodze sądowej coraz powszechniejsze staje się orzecznictwo umożliwiające unieważnienie całej umowy tym samym dochodzenia zwrotu całości wpłaconych składek.

Podważenie postanowień lub w konsekwencji unieważnienie całej umowy jest możliwe wyłącznie wtedy gdy strona powodowa tj. klient wykaże , że umowa polisy z UFK zawierała
tak zwane klauzule abuzywne czyli niedozwolone postanowienia umowne. Są to takie postanowienia umowy zawieranej z konsumentem, które były nieuzgodnione z nim indywidualnie. Nie wiążą go ponieważ kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami oraz co najważniejsze rażąco naruszając jego interesy.

Jak odzyskać pieniądze z polisolokaty w 2023 roku?

Droga sądowa jest jak najbardziej otwarta dla tych klientów, którzy chcą jeszcze w tym roku odzyskać opłaty likwidacyjne, podważyć postanowienia umowy polisolokaty, unieważnić ją lub uzyskać rekompensatę. Jedynym warunkiem jest to, że roszczenie, którego klient będzie chciał dochodzić w ten sposób nie może być przedawnione.

Zwrot opłaty likwidacyjnej w sprawach polisolokat posiada dwa okresy przedawnień. Wynika to z nowelizacji Kodeksu cywilnego, która miała miejsce w 2018 roku, która rozróżnia okres sprzed nowelizacji i po niej. Tu warto dodać, że za moment powstania roszczenia o zwrot opłaty likwidacyjnej polisolokaty należy uznać moment rozwiązania umowy polisolokaty.

Oznaczać to będzie, że roszczenia o zwrot opłaty likwidacyjnej klientów, którzy rozwiązali umowy polisolkat przed 9 lipca 2018 roku posiadają dziesięcioletni okres przedawnienia. Natomiast te wynikłe z rozwiązania umów po tym terminie bedą się przedawniały w okresie sześcioletnim. Taki sam sposób liczenia okresu przedawnienia należy stosować w przypadku dochodzenia od towarzystwa ubezpieczeniowego rekompensaty

Również ten sam sposób liczone będą okresy przedawnień w przypadku unieważnienia całej umowy polisolokaty. Jednak w tym przypadku inny będzie moment, od którego liczony jest okres przedawnienia. Rusza on od momentu wpłacenia przez klienta pierwszej składki. Jeżeli klient uiścił więcej składek wtedy dla każdej z nich osobno będzie liczony odrębny okres przedawnienia.

Może to oczywiście oznaczać, że część z wpłaconych składek jest już w tym roku przedawniona jednak z pomocą może tu przyjść zasada stanowiąca o tym, że termin przedawnienia nie może ruszyć dopóki klient nie dowiedział się o niedozwolonym charakterze postanowień umowy.

Zobacz również

Udostępnij: